Online systém pro objednávky benefitů

Online systém pro objednávky benefitů

Co nabízí Cafeteria Systems?

Kompletní outsourcing systému zaměstnaneckých benefitů, tzv. cafeteria systém.

Cafeteria systém je nástrojem, díky kterému lze jednoduše a efektivně realizovat politiku nepeněžního odměňování zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o automatizovaný, externě dodávaný a spravovaný systém, odpadá při jeho využívání nutnost vytěžovat správou benefitů firemního specialistu. Systém, který jsme pro vás vytvořili, je i přes svou uživatelskou jednoduchost velmi bezpečný a nabízí již ve své základní verzi nadstandardní možnosti, které vedou k vysoké efektivitě spravování benefitů. Jedná se například o tvorbu statistik odběru benefitů pro personalisty, neustálé rozšiřování a zatraktivňování jejich nabídky a také snahu o nabídnutí nižší než běžné tržní ceny u některých typů odměn.

Proč využívat Cafeteria Systems?

Přímým důsledkem využívání cafeteria systému je zvýšení loajality a spokojenosti zaměstnanců a vliv na úspěšnost tvorby firemní kultury. Benefity jsou také nástrojem ke zvyšování pracovní motivace a potenciálu zaměstnanců; navíc podporují dlouhodobé zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jedince (work-life balance). Někteří zaměstnavatelé právem chápou benefity jako nástroj ke snižování fluktuace a nákladů, které s sebou tento jev nese. Vhodná nabídka zaměstnaneckých odměn může významně dodat zaměstnavateli na atraktivitě a podpořit jeho konkurenceschopnost na poli trhu práce. Za zmínku stojí i pozitivní vliv této moderní a atraktivní formy odměňování zaměstnanců na tvorbu firemních PR.

Finanční přínos Cafeteria systému?

Z finančního hlediska lze říci, že díky nepeněžní formě plnění můžeme chápat vhodně provedenou investici do zaměstnaneckých benefitů jako výraznou výhodu oproti zvyšování mezd. Hlavním důvodem této výhodnosti je možnost daňového uplatnění benefitu na straně firmy a/nebo jeho charakter nezdanitelného příjmu na straně zaměstnance. Mnohé benefity jsou tedy levnější alternativou navyšování platu zaměstnanců a v případě outsourcingu efektivního cafeteria systému navíc zákaznické společnosti odpadají skryté náklady spojené s tvorbou a správou interního systému, ke kterým se váží poměrně náročné administrativní a organizační úkony. Další, i když konkrétně složitě vyčíslitelný zisk souvisí s pozitivními vlivy tohoto typu odměňování na zaměstnance (viz. popis této problematiky v předchozím odstavci).

Komplexnost Cafeteria Systems?

Naše služby nespočívají pouze v zajištění nabídky benefitů a její správě. Jsme si vědomi toho, že problematika nefinančního odměňování zaměstnanců je velmi komplikovaná a svým zákazníkům proto vycházíme vstříc jak v otázkách personálního poradenství tak v souvisejících oblastech IT, legislativní a daňové problematiky.